×
სურსათი
ელექსირი დეზინფექციისთვის
წყლის ფილტრები
საოჯახო ქიმია
სხვადასხვა
globalshop

წესები და პირობები

სამომხმარებლო შეთანხმების წესები და პირობები

წინამდებარე შეთანხმება განსაზღვრავს მომხმარებლის მიერ საიტის გამოყენების წესებსა და პირობებს.

საიტის გამოყენებამდეგთხოვთყურადღებით გაეცნოთ ვებ გვერდის გამოყენების წესებსა და სამომხმარებლო შეთანხმების პირობებს:

აღნიშნული წესები და პირობები წარმოადგენს იურიდიული ძალის მქონე ხელშეკრულებას რეგისტრირებულ მომხმარებელს (შემდგომში - „თქვენ“, „მომხმარებელი“) და სერვისების მომწოდებელს (შემდგომში - შპს „უნივერსალი-777“, „ჩვენ“, „ჩვენი“, „კომპანია“) შორის და არეგულირებსთქვენ მიერ www.Globalshop.ge ვებ გვერდით სარგებლობის პირობებს (შემდგომში - „ვებ გვერდი“).

სარგებლობის წესებსა და პირობებზე თანხმობით, www.Globalshop.ge–ის (შემდგომში Globalshop.ge) ნებისმიერი მომსახურებით სარგებლობისასთქვენ სრულად აცნობიერებთ და ეთანხმებით შეასრულოთ ამ ხელშეკრულებით დადგენილი პირობებიისევეროგორც კონფიდენციალურობის პოლიტიკაყველა ქვემოთ ხსენებული პირობა არეგულირებს თქვენ მიერ ვებ-გვერდითა (www.Globalshop.ge) და ჩვენი მომსახურებით სარგებლობას.

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება პროფილის შექმნიდან პროფილის გაუქმებამდე პერიოდითმომხმარებლის მიერრეგისტრაციის გავლა ნიშნავსრომ ის ეთანხმება ამ ხელშეკრულების პირობებს და ვალდებულიაგანუხრელად დაიცვას ყველა ქვემოთხსენებული პირობა, რომლითაც რეგულირდება ვებგვერდით სარგებლობა.

1.    ზოგადი დებულებები

1.1. წინამდებარე სამომხმარებლო შეთანხმება არეგულირებს ამ საიტის გამოყენების წესებსა და პირობებს.

1.2. სამომხმარებლო შეთანხმება ძალაში შედის საიტზე რეგისტრაციისთანავე და ძალაშია მანამსანამ რეგისტრირებული მომხმარებელისარგებლობს საიტით ან/და  არის დარეგისტრირებული საიტზე.

1.3. ვებ გვერდის გამოყენების სრულ და უპირობო თანხმობად ითვლება საიტზე www.Globalshop.ge რეგისტრაცია და მომხმარებლის პროფილისშექმნასაიტის გამოყენების უფლება აქვს ნებისმიერ იურიდიული და ფიზიკურ პირს,  რომელიც საიტზე რეგისტრაციის შედეგად იძენს საიტისრეგისტრირებული მომხმარებლის სტატუსს.

1.4. მომხმარებლის მიერ მიღებული ნებისმიერი გადაწყვეტილებაპროდუქტით ან/და მომსახურებით სარგებლობის შესახებმიიღებამომხმარებლის პირადი გადაწყვეტილებითმისი მხრიდან გამოვლენილი თავისუფალი ნების საფუძველზე.

1.5. საიტზე რეგისტრაციით/მისი გამოყენებით მომხმარებელი სრულად ეთანხმება წინამდებარე წესებსა და პირობებსკომპანიას უფლება აქვსშეთანხმების პირობების დარღვევის შემთხვევაშინებისმიერ დროს უარი გითხრათ საიტით სარგებლობაზე.

1.6. www.Globalshop.ge.ge უფლებამოსილიასაკუთარი შეხედულებისამებრნებისმიერ დროსცალმხრივად შეცვალოს წინამდებარესამომხმარებლო შეთანხმების პირობებიწესებიან/და ტარიფები (ასეთის არსებობის შემთხვევაშიან განხორციელდეს სხვა სახის ცვლილებები.

1.7. ვებ გვერდის მომსახურებით სარგებლობა ნებისმიერი ცვლილების შემდგომ ავტომატურად გულისხმობს მომხმარებლის თანხმობას მომხდარცვლილებებზე.

1.8. იმ შემთხვევაშითუ მომხმარებელი არ ეთანხმება სამომხმარებლო შეთანხმებით გათვალისწინებულ პირობებსარ უნდა დარეგისტრირდესსაიტზე ან/და დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს ვებგვერდით  სარგებლობა და მოახდინოს/მოითხოვოს საიტის ადმინისტრაციისგან საიტზე რეგისტრაციისგაუქმება.

2.    საიტით სარგებლობის წესები

2.1. საიტის რესურსებით სარგებლობა ხდება საიტზე მომხმარებლად რეგისტრაციის გზით;

2.2. მომხმარებელს აქვს უფლებაიქონიოს მხოლოდ ერთი მომხმარებლის პროფილი;

2.3. რეგისტრირებული მომხმარებელი ვალდებულიადაიცვას საავტორო უფლებები საიტის მეშვეობით მოპოვებული ნებისმიერი მასალისა დაინფორმაციის მიმართსაავტორო უფლებების დარღვევის შემთხვევებზე მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება დამრღვევ პირს;

2.4. რეგისტრირებული მომხმარებელი ვალდებულია უზრუნველყოს თავისი მომხმარებლის პროფილის უსაფრთხოება და არ გაამჟღავნოსმომხმარებლის უნიკალური სახელი და პაროლიმის პროფილზე არასანქცირებული შეღწევის შემთხვევაში მიყენებულ ზიანზე საიტისადმინისტრაცია პასუხს არ აგებს;

2.5. აკრძალულია მომხმარებლის პროფილის სხვა პირისთვის სარგებლობაში გადაცემაან ერთი პროფილით რამდენიმე მომხმარებლისსარგებლობამოცემულ შემთხვევებშიადმინისტრაცია უფლებას იტოვებსგაფრთხილების გარეშე შეაჩეროს პროფილით სარგებლობადროებით ან უვადოდ;

2.6. ურთიერთობებირომლებიც დაკავშირებულია საიტის მომხმარებლის ინფორმაციის შეგროვებასთანშენახვასა და გავრცელებასთანრეგულირდება წინამდებარე წესებითა და საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

3.    რეგისტრაცია ვებ-გვერდზე/მომხმარებლის ანგარიშის გახსნა

3.1. ვებ გვერდის მეშვეობით პროდუქტის შესაძენად თქვენ ვალდებული ხართ გაიაროთ რეგისტრაცია და შექმნათ მომხმარებლის ანგარიში;

3.2. ვებ გვერდზე რეგისტრაციის მიზნითრეგისტრაციის მსურველი პირი ავსებს ელექტრონულ განაცხადსგანაცხადის განხილვისა დაინფორმაციის გადამოწმების შემდეგსაიტის ადმინისტრაციის მიერხდება რეგისტრაციის თაობაზე გადაწყვეტილების მიღება;

3.3. რეგისტრაციის პროცესში ვალდებული ხართშეავსოთ ყველა აუცილებელი ველი და დაეთანხმოთ წინამდებარე შეთანხმების პირობებს;

3.4. ვებ გვერდზე რეგისტრაციისას ვალდებული ხართმიუთითოთ აქტიური ელექტრონული ფოსტის მისამართი და ტელეფონისნომერი. www.Globalshop.ge.თქვენთან ურთიერთობისთვის გამოიყენებს რეგისტრაციისას მითითებულ თქვენს საკონტაქტო მონაცემებს;

3.5.   საკონტაქტო მონაცემების ცვლილებისასვალდებული ხართ აღნიშნულის შესახებ შეატყობინოთ Globalshop.ge-წინააღმდეგშემთხვევაში ვებ გვერდზე რეგისტრაციის მომენტში მითითებულ საკონტაქტო მონაცემებზე გაგზავნილი შეტყობინება ჩაითვლება ჩაბარებულადდა Globalshop.ge- მიმართ არ მიიღება რაიმე სახის პრეტენზია;

3.6. ვებ გვერდზე თქვენი მომხმარებლის ანგარიში გაიხსნება მხოლოდ წინამდებარე პირობებზე დათანხმების შემდეგრეგისტრაციის პროცესისნაწილობრივ გავლის შემთხვევაში მომხმარებლის ანგარიში არ ითვლება შექმნილად და თქვენ ვერ შეძლებთ Globalshop.ge- მომსახურებითსრულად სარგებლობას;

3.7. საიტზე შესვლითა და სარეგისტრაციო განაცხადის შევსებითრეგისტრაციის მსურველი  ადასტურებსრომ მის მიერ განაცხადის შევსებისდროს საიტის ადმინისტრაციისთვის წარმოდგენილი ინფორმაცია არის უტყუარი და ზუსტირეგისტრაციის შემდგომშიც საიტისადმინისტრაციისთვის მიწოდებული ან/და საიტზე მის მიერ (რეგისტრირებული მომხმარებლის მიერგანთავსებული ან განსათავსებლად საიტისადმინისტრაციისთვის გადაცემული ნებისმიერი ინფორმაცია/მონაცემებიასევეიქნება ზუსტი და  უტყუარისაიტის ადმინისტრაცია პასუხს არ აგებსრეგისტრირებული მომხმარებლის მიერ განზრახ არასწორი/არაზუსტი ინფორმაციის წარდგენისთვის;

3.8. წინამდებარე წესებისა და პირობების დარღვევის შემთხვევაშისაიტის ადმინისტრაციის მხრიდანშესაძლებელიამოხდეს რეგისტრირებულიმომხმარებლის რეგისტრაციის შეჩერება ან გაუქმებარეგისტრაციის შეჩერება ან გაუქმება არ ახდენს გავლენას  რეგისტრირებულიმომხმარებლის მიერ რეგისტრაციის პერიოდში  წინამდებარე საიტიდან წარმოშობილ უფლებება-მოვალეობებზევალდებულებებსა დაპასუხისმგებლობაზე.

3.9. ვებ გვერდზე რეგისტრაციით რეგისტრირებული მომხმარებელი იძენს უფლებას განახორციელოს საიტზე განთავსებული პროდუქციის ყიდვისოპერაციები წინამდებარე წესების შესაბამისად;

3.10. ვებ გვერდზე რეგისტრირებული მომხმარებლის პერსონალური მონაცემები კონფიდენციალურიაკონფიდენციალობისა და მონაცემთაუსაფრთხოების დაცვას უზრუნველყოფს საიტის ადმინისტრაციასაიტის უსაფრთხოების სისტემების მეშვეობითთუმცა საიტის ადმინისტრაცია ვერიქნება პასუხისმგებელი საიტზე არასანქცირებული შეღწევის ან/და საიტზე განხორციელებული კიბერშეტევის შემთხვევებზეაგრეთვესხვა ისეთშემთხვევებზერაც საიტის ადმინისტრაციის კონტროლის მიღმაა.

4.    წვდომა საიტზე

4.1. აღნიშნული საიტით სარგებლობის წესები და პირობები ძალაში შედის საიტზე რეგისტრაციისთანავე და ძალაშია საიტზე მომხმარებლისრეგისტრაციის მთელი პერიოდის განმავლობაში;

4.2. საიტის რეგისტრირებულ  მოხმარებელს საიტზე წვდომა უწყდება რეგისტრაციის გაუქმების გზითრეგისტრირებულ მომხმარებელს აქვსსაიტზე რეგისტრაციის შეწყვეტის მოთხოვნის უფლება საიტის ადმინისტრაციისთვის სულ მცირე 5 სამუშაო დღით ადრე წინასწარი შეტყობინებისწესით.

5. პროდუქტების/სერვისების შეძენა და ანგარიშსწორება

5.1. Globalshop.ge- მეშვეობით პროდუქტის შეძენა შესაძლებელია მხოლოდ რეგისტრირებული მომხმარებლის ანგარიშიდან;

5.2.პროდუქტის შეძენის მიზნით ვალდებული ხართ გაიაროთ ავტორიზაცია ვებ გვერდზეავტორიზაცია ხორციელდება მომხმარებლისუნიკალური იდენტიფიკატორების მეშვეობით;

5.3.ავტორიზაციის გავლის შემდეგ Globalshop.ge- კატალოგიდან ირჩევთ თქვენთვის სასურველ შეთავაზებას და ანგარიშსწორების მეთოდს;

5.4.ანგარიშსწორება შეგიძლიათ განახორციელოთ როგორც ნაღდიასევე უნაღდო ანგარიშსწორების მეთოდებით შემდეგი პირობებისგათვალისწინებით:

5.4.1.ანგარიშსწორება შესაძლებელია მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში;

5.4.2.ნაღდი ანგარიშსწორების მეთოდით (ასეთის არსებობის შემთხვევაშიშეგიძლიათ ისარგებლოთ მხოლოდ იმ შემთხვევაშითუ პროდუქტისტრანსპორტირება განხორციელდება Globalshop.ge- საკურიერო სერვისის გამოყენებით;

5.4.3.უნაღდო ანგარიშსწორებით შეგიძლიათ ისარგებლოთ როგორც შეკვეთის განხორციელების მომენტში ვებ-გვერდზე ჩართულიელექტრონული კომერციის გამოყენებითაგრეთვე უშუალოდ პროდუქტის ჩაბარების მომენტში პოს-ტერმინალის მეშვეობით;    

5.5.პროდუქტის ღირებულებას შესაძლოა დაემატოს სხვადასხვა საკომისიო ან/და მომსახურების საფასურიმათ შორის საკურიერო მომსახურებისღირებულება;

5.6. თქვენ უფლება გაქვთ ისარგებლოთ შეკვეთის გაუქმებისპროდუქტის დაბრუნების და დაბრუნებული პროდუქტის ღირებულებისანაზღაურების უფლებითპროდუქტის დაბრუნებისა და ანაზღაურების პირობები განთავსებულია ვებ გვერდზე;

5.7. პროდუქტის შეძენამდე თქვენ ვალდებული ხართ გაეცნოთ კომპანიის დაბრუნებისა და გაუქმების პოლიტიკასშეკვეთის პროცესისდასრულებით თქვენ ადასტურებთრომ ეთანხმებით კომპანიის დაბრუნებისა და გაუქმების პოლიტიკას;

6. ტრანსპორტირება

6.1.  Globalshop.ge უზრუნველყოფს თქვენ მიერ შეძენილი პროდუქტის ტრანსპორტირებას შემდეგი პირობებით:

6.1.1. რეგისტრირებული მომხმარებლის მიერ 15:00 საათამდე შეძენილი პროდუქტის ტრანსპორტირება განხორციელდება იმავე სამუშაო დღესხოლო, 15:00 საათის შემდეგ შეძენილი პროდუქტის ტრანსპორტირება განხორციელდება მომდევნო სამუშაო დღეს;

6.1.2. უქმე დღეებში შეძენილი პროდუქტის მომხმარებლისთვის მიწოდებას კომპანია უზრუნველყოფს მომდევნო 2 სამუშაო დღის განმავლობაში.

6.1.3. იმ შემთხვევაშითუ პროდუქტის ჩაბარების მისამართი იქნება თბილისის ფარგლებს გარეთპროდუქტის ტრანსპორტირებაგანხორციელდება 3-5 სამუშაო დღის ვადაშიმომხმარებლის მიერ საფოსტო/საკურიერო მომსახურების ღირებულების დამატებით ანაზღაურებისპირობით;

6.1.4.  შეძენილი პროდუქტის ტრანსპორტირება განხორციელდება თქვენ მიერ შეკვეთის განხორციელებისას მითითებულ მისამართზე;

6.2.Globalshop.ge პროდუქტის ტრანსპორტირებას უზრუნველყოფს შეკვეთის განხორციელების მომენტში თქვენ მიერ მითითებულ მისამართზეპროდუქტის არაუფლებამოსილი პირის მიერ ჩაბარებით გამოწვეულ ნებისმიერ ზიანზე/ზარალზე სრულად პასუხისმგებელია საიტზერეგისტრირებული მომხმარებელი;

6.3.Globalshop.ge უფლებამოსილია არ განახორციელოს პროდუქტის ტრანსპორტირება იმ შემთხვევაშითუ:

პროდუქტის შეძენისას თქვენ მიერ დაფიქსირებული მისამართი გაურკვეველია;

)ვერ ხერხდება თქვენთან დაკავშირება ვებ გვერდზე მითითებულ საკონტაქტო მონაცემებზე;

6.4.  პროდუქტის ჩაბარების მიზნითპროდუქტის მიმღები ვალდებულია Globalshop.ge- ან/და მის წარმომადგენელს წარუდგინოს შეკვეთისუნიკალური კოდი და პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

6.5. პროდუქტის ჩაბარების დადასტურების მიზნით პროდუქტის მიმღები ხელს აწერს მიღება-ჩაბარების აქტს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)მიღება-ჩაბარების აქტზე ხელმოწერის მომენტიდან პროდუქტი ითვლება ჩაბარებულად და არ მიიღება მომხმარებლის რაიმე პრეტენზია;

6.6. Globalshop.ge ან მისი წარმომადგენელი უფლებამოსილია არ გადმოგცეთ შეძენილი პროდუქტიჩამოთვლილთაგან ერთ-ერთი ან რამდენიმეპირობის დადგომისას:

მიმღები უარს განაცხადებს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარმოდგენაზე;

მიმღები უარს განაცხადებს შეკვეთის უნიკალური კოდის წარმოდგენაზე;

მიმღების მიერ წარმოდგენილი შეკვეთის უნიკალური კოდი არ დაემთხვევა შეკვეთის განხორციელებისას მინიჭებულ კოდს;

მიმღები უარს განაცხადებს მიღება-ჩაბარების აქტის ხელმოწერაზე.

7.  შეკვეთის გამოუყენებლობა და გაუქმება

7.1. კომპანია განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევს საიტის მეშვეობით შეძენილი პროდუქციის მიღებას რეგისტრირებული მომხმარებლის მხრიდან.

7.2. შეკვეთის განხორციელებისასრეგისტრირებული მომხმარებელი (შემსყიდველიუთითებს მისთვის სასურველი პროდუქციის რაოდენობასმიწოდების დროსა და შესყიდვის სხვა არსებით პირობებსმხარეთა შორის შესყიდვის ფასსა და ზემოაღნიშნულ პირობებზე შეთანხმებარაცსაბოლოოდ ფიქსირდება საიტის ბაზაშიწარმოადგენს ნასყიდობის ხელშეკრულების არსებით პირობებზე შეთანხმებას და შესყიდვა/გაყიდვისოპერაცია მიიჩნევა წარმატებით განხორციელებულად;

7.3. მომხმარებელს უფლება აქვსმოახდინოს მიმდინარე შეკვეთის გაუქმება საიტის მეშვეობითსპეციალურ ველში გაუქმების მიზეზის მითითებით;

7.4. საიტის მეშვეობით განხორციელებული შეკვეთის სისტემატურად გაუქმების თავიდან აცილების მიზნითსაიტის თითოეულ რეგისტრირებულმოხმარებელს (როგორც შემსყიდველსუფლება აქვსმოახდინოს საიტის მეშვეობით განხორცელებული შეკვეთისსაიტის სპეციალური ველისმეშვეობითთვის განმავლობაში მხოლოდ 5-ჯერ გაუქმებასხვა შემთხვევაში უნდა მოხდეს საიტის ადმინისტრაციისთვის მიმართვა შეკვეთისგაუქმების მიზნითშეკვეთის გაუქმების საფუძვლიანობის მტკიცებისა  და დასაბუთების ტვირთისაიტის ადმინისტრაციის წინაშე, აქვს  გაუქმებისინიციატორს;

7.5. საიტის რეგისტრირებული მომხმარებლის მიერ მიმდინარე შეკვეთის გაუქმება ხდება მხოლოდ მას შემდეგრაც საიტზე განხორციელდებაგაუქმების მოთხოვნანებისმიერი სხვა საშუალება (სატელეფონო ზარიშეტყობინება ელფოსტის საშუალებით და სხვაშეკვეთის გასაუქმებლადარ განიხილება ვალიდურად;

7.6. კომპანიის მიერ შეკვეთის შესრულების შეუძლებლობისასთუ ის გამოწვეულია ობიექტური საფუძვლითშესაძლებელია მოხდეს შეკვეთისშესრულების გადადებათუ ეს მისაღებია ორივე მხარისათვისსხვა შემთხვევაში უნდა მოხდეს შეკვეთის გაუქმება.

8. მხარეთა უფლება-მოვალეობები

8.1. თქვენ უფლებამოსილი ხართ:

ისარგებლოთ Globalshop.ge- მომსახურებით თქვენი მომხმარებლის ანგარიშისთვის მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში;

გაეცნოთ Globalshop.ge- კატალოგსშემოთავაზებულ პირობებს და შეიძინოთ სასურველი პროდუქტი;

ისარგებლოთ Globalshop.ge- საკურიერო მომსახურებით;

ანგარისწორება განახორციელოთ Globalshop.ge- მიერ განსაზღვრული გადახდის მეთოდებით;

8.2. Globalshop.ge-ის ადმინისტრაცია უფლებამოსილია:

ნებისმიერ დროსცალმხრივადყოველგვარი დასაბუთებისა თუ ახსნა-განმარტების გარეშე წაშალოს პორტალზე განთავსებული ინფორმაცია/შეთავაზებული პირობები;

თქვენ მიერ წინამდებარე შეთანხმებითმისი რომელიმე დანართით ან/და კანონმდებლობით ნაკისრი ნებისმიერი ვალდებულების დარღვევისშემთხვევაშივებ-გვერდზე დაბლოკოს ან წაშალოს თქვენი მომხმარებლის ანგარიში;

ნებისმიერ დროსსაკუთარი შეხედულებისამებრცალმხრივად შეცვალოს პროდუქტის შეძენის ან/და ანგარიშსწორების წესები.

ნებისმიერ დროს უარი განაცხადოს საკურიერო მომსახურების გაწევაზე 6.3. მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში;

დამოუკიდებლად მიიღოს გადაწყვეტილება მომხმარებლებისთვის პროდუქტის ჩაბარების რიგითობის თაობაზე;

მოსთხოვოს მომხმარებელს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარმოდგენაგადაიღოს და შეინახოს მისი ასლები;

არ გადასცეს პროდუქტი მიმღებს იმ შემთხვევაშითუ იგი უარს განაცხადებს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარმოდგენაზე ან/დამიღება-ჩაბარების აქტზე ხელმოწერაზე.

8.3. თქვენ ვალდებული ხართ:

ვებ გვერდზე რეგისტრაციისას სრულად შეავსოთ სავალდებულო ველებიმიუთითოთ ზუსტი და უტყუარი ინფორმაციადოკუმენტებისატვირთვის შემთხვევაში წარმოადგინოთ სრული და მოქმედი რედაქცია;

ყურადღებით გაეცნოთ წინამდებარე შეთანხმების და მისი ყველა დანართის (ასეთის არსებობის შემთხვევაშიპირობებს;  

გამოიყენოთ საკუთარი მომხმარებლის ანგარიში მხოლოდ შესაბამისი ანგარიშისთვის მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში და არდაუშვათ მომხმარებლის ანგარიშის მესამე პირ(ებ)ისათვის გადაცემა;

პროდუქტის შეძენისას დეტალურად გაეცნოთ პროდუქტის მახასიათებლებს და Globalshop.ge-ის მიერ შემოთავაზებულ პირობებსრათადარწმუნდეთრომ პროდუქტი სრულად შეესაბამება თქვენს მოთხოვნებსა და საჭიროებებს.

პროდუქტის შეძენისას მიუთითოთ ზუსტი მისამართი;

პროდუქტის მიღების დადასტურების მიზნით ხელი მოაწეროთ მიღებაჩაბარების აქტს.  იმ შემთხვევაშითუ პროდუქტის ჩაბარება არ ხდებაუშუალოდ თქვენ მიერთქვენ ვალდებული ხართ განუმარტოთ პროდუქტის მიმღებსრომ მიღება-ჩაბარების აქტზე ხელმოწერა წარმოადგენსპროდუქტის მიღების აუცილებელ პირობას.

8.4.  კომპანია ვალდებულია

ამონიტორინგოს საიტზე განთავსებული ყველა სახის კონტენტირათა დარწმუნდეს საიტზე გამოქვეყნებული პროდუქციის/სერვისების შესახებინფორმაციის სიზუსტესა და სისწორეში;

უზრუნველყოს არსებული ინფორმაციის შესწორება და ინფორმაციის სიმცირით გამოწვეული ნაკლოვანებების შევსებამათი აღმოჩენიდანუმოკლეს ვადაში;

უზრუნველყოს ვებ-გვერდზე მოცემული პროდუქტებისა და სერვისების ყველა მახასიათებლის შესახებ ინფორმაციის ასახვა;

უზრუნველყოსრომ საიტზე წარმოდგენილი ინფორმაცია იყოს ზუსტისრული და უტყუარიხოლო საჭიროების შემთხვევაშიუმოკლეს დროშიაღმოფხვრას ყოველგვარი უზუსტობა/ცვლილება;

უზრუნველყოს საიტზე რეგისტრირებული მომხმარებლის პერსონალური მონაცემების დაცვა ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებული პრსონალურმონაცემთა დაცვის პოლიტიკის ფარგლებშიაგრეთვეუზრუნველყოს საიტის მეშვეობით განხორციელებული შესყიდვების შესახებ ინფორმაციისადა კონკრეტული პირობების (ფასიშესყიდული პროდუქციის რაოდენობა და სხვა)  კონფიდენციალურობის დაცვა;

9.  მხარეთა პასუხისმგებლობა

9.1. მომხმარებელი სრულად აცნობიერებს და ეთანხმება იმ შედეგებსრაც შესაძლებელია მოჰყვეს ვებ-გვერდით სარგებლობისასგანხორციელებულ ქმედებებს/ოპერაციებს (პროდუქტის შეკვეთადამატებაგაუქმებასაფასურის გადახდა და ..);

9.2. რეგისტრირებული მომხმარებლის (შემსყიდველისმიერ საიტზე განთავსებული კონკრეტული პროდუქციის შეძენა ხდება პროდუქტის შესახებკომპანიისთვის შეკვეთის მოთხოვნის გაგზავნითსადაც ის უთითებს სასურველი პროდუქტის რაოდენობას და შესყიდვის სხვა არსებით პირობებს.

9.3. ხელშეკრულება საბოლოოდ დადებულად ჩაითვლება მხარეთა შორის შესყიდვის არსებით პირობებზე (რაოდენობაფასი და სხვ.) შეთანხმების მიღწევის შედეგადსაიტზე შეკვეთის დადასტურებაზე სტატუსის მინიჭების შემდეგრაც წარმოადგენს მომხმარებლისა დამიმწოდებლისთვის ვალდებულებათა წარმოშობის საფუძველს;

9.4. მისამართზე პროდუქტის ჩაბარება ხორციელდება შეკვეთის უნიკალური კოდის საფუძველზერეგისტრირებული მომხმარებელივალდებულია დაიცვას შეკვეთის უნიკალური კოდის უსაფრთხოება. Globalshop.ge არ არის პასუხისმგებელი შეკვეთის უნიკალური კოდისარაუფლებამოსილი პირის მიერ გამოყენებით დამდგარ ნებისმიერ შედეგზე;

9.5. Globalshop.ge პასუხს არ აგებს მომხმარებლის მხრიდან არასწორად მოწოდებული ინფორმაციის/დოკუმენტ(ებ)ის ან/და ყალბი ხელმოწერისსაფუძველზე პროდუქტის ჩაბარების შედეგად თქვენთვის ან/და მესამე პირებისთვის მიყენებულ ნებისმიერ ზიანზე/ზარალზე.

10.    ინტელექტუალური საკუთრებისა და საავტორო უფლებების დაცვა

10.1. საიტზე განთავსებული ინფორმაცია და შემცველობა (კონტენტი), საქართველოში მოქმედი საავტორო და ინტელექტუალური საკუთრებისსამართლის ნორმების შესაბამისადდაცულია ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებითაკრძალულიავებგვერდზე www.Globalshop.ge  განთავსებული კონტენტის უნებართვოდ მთლიანად ან ნაწილობრივ გამოქვეყნებარეპროდუცირებაგადაცემა ანშენახვა ან/და ნებისმიერ ისეთი ქმედების განხორციელებარაც გამოიწვევს საავტორო უფლებების დარღვევასაკრძალვა არ ეხებარეგისტრირებული მომხმარებლის მიერ საიტითა და მისი კონტენტით სარგებლობასრისი უფლებაც მას ენიჭება საიტზე რეგისტრაციის  გზით;

10.2. აკრძალულია კონტენტის მთლიანად ან ნაწილობრივ გამოქვეყნებარეპროდუქტირებადისტრიბუციამოდიფიცირებაგარდაქმნაგადაცემაშენახვა ან ნებისმიერი სხვა ფორმითა და საშუალებით ექსპლუატაციაგარდა იმ შემთხვევისათუ ადმინისტრაციის მიერ გაიცა წინასწარითანხმობა ან ნებართვამსგავსი შინაარსის ქმედების შესრულებაზე;

10.3. ინტელექტუალური პროდუქტის ნებისმიერი სახით გამოყენებაადაპტირება ან/და ცვლილება საჭიროებს ინტელექტუალური საკუთრებისუფლების მქონე შესაბამისი  პირის წერილობით თანხმობას;              

10.4. საიტზე არსებული ნებისმიერი ინფორმაციის ასლის გაკეთებისას დაცული უნდა იყოს საავტორო უფლება ან ინტელექტუალური საკუთრებისუფლება.  არ უნდა იქნას შეცვლილი ეგზემპლარში ინფორმაციატექსტი ან მონაცემებიინფორმაცია არ უნდა გაიყიდოს ან გადაეცეს მესამე პირს.

10.5. Globalshop.ge იტოვებს უფლებასნებისმიერ დროს მოგთხოვოთ შეწყვიტოთ ინტელექტუალური პროდუქტის გამოქვეყნებაგავრცელება ან/და სხვაგვარად შეზღუდოს თქვენ მიერ მათი გამოყენება.

11. ფორს-მაჟორი

11.1. როგორც კომპანიააგრეთვერეგისტრირებული მომხმარებელითავისუფლდებიან პასუხისმგებლობისაგანთუ წინამდებარე წესებისა დაპირობების შეუსრულებლობა გამოწვეულია რომელიმე მათგანის მხარეს დაუძლეველი ძალის მოქმედებით;

11.2. ფორს მაჟორულ ვითარებაში იგულისხმებასტიქიური უბედურებებიხანძარიმასობრივი არეულობებიგაფიცვებისაომარი მოქმედებები ანმხარეებისაგან დამოუკიდებელი სხვა გარემოებები;

11.3. ვებ-გვერდის (www.Globalshop.geმიზნებისთვის ფორს-მაჟორულ ვითარებად განიხილებააგრეთვეპროგრამისსაიტის სერვერის ან საიტისსისტემის დაზიანება ან/და კიბერშეტევა საიტის სერვერზერაც იწვევს საიტის ნორმალური ფუნქციონირების შეუძლებლობას ან შეფერხებას;

11.4. თითოეული მხარე ვალდებულიაფორს-მაჟორული მდგომარეობის წარმოშობიდან არაუგვიანეს 24 საათისააცნობოს მეორე მხარესამგვარი გარემოებების წარმოშობის შესახებ და თუ შესაძლებელიაწარუდგინოს მისი დამადასტურებელი დოკუმენტაციაგარდა ამისაშეძლებისდაგვარად იზრუნოს ამგვარი გარემოებების აღმოფხვრაზე;

11.5. მხარეთა შეთანხმებით ხელშეკრულება ჩვეულებრივ გრძელდება ფორს-მაჟორული ვითარების აღმოფხვრის შემდეგ.

12.  დასკვნითი დებულებები

12.1. რეგისტრირებულ მომხმარებელს არ აქვს უფლებამესამე პირს გადასცეს თავისი უფლებები და მოვალეობები ვებ-გვერდის ადმინისტრაციისწინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე;

12.2. საკითხებირომლებიც არ არის მოწესრიგებული წინამდებარე სამომხმარებლო შეთანხმებით განსაზღვრული წესებითა და პირობებითრეგულირდება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით;

12.3. წინამდებარე სამომხმარებლო შეთანხმების საფუძველზე და მასთან დაკავშირებული დავები წყდება ურთიერთმოლაპარაკების გზით. იმ შემთხვევაში, თუ მხარეები ვერ მიაღწევენ შეთანხმებას, დავა განსახილველად გადაეცემა ააიპ „აღმოსავლეთ ევროპის საარბიტრაჟო სასამართლოს“ (ს/კ 404611791).